ร่วมงานกับเรา

 หน้าหลัก
/ ร่วมงานกับเรา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลและถือเป็นนโยบายสูงสุดด้วยการเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของบุคลากรทุกคน เพราะเขาเหล่านั้นมีความสำคัญในทุกขั้นตอนการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย เราจึงมุ่งเน้นสรรหาพนักงานที่เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ในทุกสาขาวิชาวิชาชีพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงานอันจะส่งผลให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพต่อโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ

          เรายังมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพของพนักงานโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อผลลัพธ์ผู้รับบริการปลอดภัยประทับใจ โดยไม่ลืมสร้างความสุขและส่งเสริมความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมชุมชนรอบข้าง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน

บริการเด่น เน้นจริยธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

          คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นบุคลากรที่สำคัญมีโอกาสในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับคุณและเติบโตไปกับเรา…

ผลประโยชน์ตอบแทน

          เราให้ค่าตอบแทนมิใช่เพียงแค่รายได้ แต่คุณจะยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านวิชาชีพ รวมทั้งสวัสดิการที่จะทำให้มีมั่นคง มีความสุขยิ่งขึ้นในชีวิตการทำงานของคุณ ตลอดจนครอบครัวและคนที่คุณรัก

บรรยากาศในการทำงาน

          เราสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้พนักงานเก่ง มีความคิดสรรค์สร้างนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ มีความใฝ่รู้ แบ่งปันความรู้ มีจิตใจบริการ มีจริยธรรมที่ดีงาม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อความเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ตำแหน่งงานทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อัตราที่รับ : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาล UR
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
อัตราที่รับ : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิสัญญี
อัตราที่รับ : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 6 เดือน)
อัตราที่รับ : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ทำบัญชี ปิดงบประมาณ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มีประสบการณ์

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 8.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ซ่อมบำรุงอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปวส.ช่างไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์  
มีใบรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 8.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ให้การดูแลรักษาความปลอดภัย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 8.00-17.00 น.

เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ผู้ช่วยแม่ครัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 45 ปี  

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เจ้าหน้าที่แม่บ้าน ด่วน
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

ทำความสะอาด ภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ไม่จำกัดวุฒิ  อายุไม่เกิน 45 ปี

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เจ้าหน้าที่เปล ด่วน
อัตราที่รับ : 2
รายละเอียดของงาน :

 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย  บริการรับส่ง ผู้ป่วยตามจุดบริการภายใน

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ไม่จำกัดวุฒิ  อายุไม่เกิน 45 ปี 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เจ้าหน้าที่ Digital Media
อัตราที่รับ : 1
รายละเอียดของงาน :

ออกแบบสื่อภายใน

รับผิดชอบดูแล Fage โรงพยาบาล

และสื่อ Media ต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

มีความสามารถด้านการออกแบบ และการตัดต่อวิดีโอ
มีความคิดสร้างสรรค์ 
วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา Computer Graphic 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล 
เบอร์โทร 038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

พยาบาลวิชาชีพ
อัตราที่รับ : หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน :

ให้การพยาบาลผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศษสตร์ 
มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เภสัชกร
อัตราที่รับ : 3
รายละเอียดของงาน :

จัดการให้บริการยาสำหรับผู้ป่วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์  
มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ :

แผนกบุคคล  038-500300 ต่อ 1340 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-17.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรหาเราได้ที่

038-500-300

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 แฟกซ์ : 038-500-390